Alf Arvidsson, professor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet, har gjort tillgänglig för DESS’ medlemmar en rapport med de första artiklarna om Duke Ellington i svensk press. Den finns upplagd i Ellington-arkivet – här

omslag

Rapporten ingår i en serie undersökningar i projektet “Svenska jazzdiskurser 1919-1969” om olika sätt att skriva om jazz i Sverige, från de första omnämnandena 1919 och in på 60-talet. Tanken är att projektet, som pågår till slutet av 2018, ska utmynna i en kommenterad antologi.

Alf har också skrivit nedanstående sammanfattning av rapporten för DESS’ webbplats. Han tar gärna emot kommentarer och hans epost-adress är alf.arvidsson@umu.se

“En mer grundlig analys av texterna och fördjupning av deras historiska kontexter finns i Olle Edströms ”Duke Ellington – och jazz i Sverige” (Carlssons förlag, 2015). Introduktionen av Ellington är viktig eftersom han tillsammans med Louis Armstrong kom att representera ”hotjazz” och därigenom ett nytt sätt att lyssna på och tänka om jazz, som skilde sig från tidigare dominerande tankesätt där orkesterledare som Paul Whiteman och Jack Hylton och kompositörer som George Gershwin och Irving Berlin sågs som de främsta företrädarna för jazz.

Nils Färnströms artikel från 1933 är den första större artikel om Ellington som publicerades i Sverige. Att den därtill publicerades i Stockholms-Tidningen, det vill säga en av de större dagstidningarna med en bred allmänhet som tänkt läserkrets, ger den ytterligare historisk tyngd. Kid Severins korta artikel ur Aftonbladet samma år är exempel på hur även dagstidningarnas mer begränsade avdelningar och textgenrer uppmärksammade Ellington som ett fenomen i tiden.

1935 kom så flera artiklar. Nils Hellströms artikel i Dagens Nyheter (publicerad under rubriken ”Niggerkung erövrar världen”) kom samtidigt som Hellström i Orkesterjournalen publicerade en serie resebrev från New York – sammantaget gav artiklarna Hellström en auktoritet som bidrog till att han fick tjänsten som redaktör för OJ i slutet av året. Olle Edström har påpekat att förutom Hellströms erfarenheter på plats i New York syns också Irving Mills pressmaterial och Melody Makers artiklar bakom DN-artikeln.

Gunnar Eriksons artikel ur filmbolaget Universals kortlivade tidskrift Tidsvittnen hade förmodligen en mer begränsad publik, liksom den artikel han skrev tillsammans med Artur Lundkvist i den litterära tidskriften Karavan samma år (återgiven i Everljungs & Yrlids Svenska texter om jazz). Sammantaget visar de olika artiklarna på de olika sätt som Ellington introducerades med i svensk press.”

Leave a Reply